Regulamin

Sklep internetowy MeaPharma.pl, działający pod adresem https://meapharma.pl/sklep (dalej: Sklep) jest własnością MeaPharma s.c. , ul.Skrzetuskiego 2B lok.11, 20-628 Lublin, NIP: 712-322-71-47, REGON: 060677635, Biuro Obsługi Klienta tel. 605 912 613, sklep@meapharma.pl (dalej: Sprzedawca).

 

§ 1. Definicje

1. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie wykonywania Dostawy Towarów.
4. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych przy czym dla dokonania czynności potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności do czynności prawnych, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
8. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
11. Sprzedawca – oznacza MeaPharma s.c. ul.Skrzetuskiego 2B lok.11, 20-628 Lublin, NIP: 712-322-71-47, REGON: 060677635, Biuro Obsługi Klienta tel. 605 912 613, sklep@meapharma.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego, prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży suplementów diety oraz zdrowej żywności za pomocą sieci Internet.
12. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie meapharma.pl.
13. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
14. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
15. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jego przestrzegania. Akceptacja Regulaminu wymagana jest każdorazowo przed złożeniem Zamówienia.

 

§ 2. Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 

§ 3.Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2. Rejestracja nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie Internetowym. Klient, który chce pominąć opcję rejestracji może złożyć zamówienie podając jedynie dane wymagane do realizacji zamówienia (tzw. szybka ścieżka zamówienia).

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. Wypełnienie formularza rejestracyjnego następuje z zachowaniem poniższych zasad:
a) Klient powinien wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego chyba, że pole jest oznaczone jako opcjonalne;
b) Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza rejestracyjnego;
c) Klient powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego;
d) Klient oznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Sprzedawcę, usługi prowadzenia Konta Klienta, przy czym niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta;
e) Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych) przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:
a) przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu;
b) upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta
i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.

6. W trakcie Rejestracji, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. W takim przypadku, Sprzedawca wyraźnie informuje, o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych uwzględnia, iż:
a) zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta;
b) Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych;
c) powierzenie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.

8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

9. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Sprzedawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności. W takiej sytuacji Klient powinien niezwłocznie zmienić Hasło, wykorzystując odpowiednie funkcjonalności w ramach Konta Klienta.

10. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Sklepu.
W przypadku zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klienci zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

§ 4. Przedmiot sprzedaży

1. Sklep oferuje w szczególności suplementy diety (zwane dalej towarami lub produktami) wprowadzone do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

§ 5. Cena produktu

1. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Cena produktu nie zawiera kosztów wysyłki, które dodatkowo są wskazywane i doliczane w trakcie składania zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

§ 6. Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „Kupuję” pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 7. Formy płatności

1. Klient może sfinalizować swoje zamówienie wybierając jedną z poniższych form płatności:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta);
c) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 pkt. 2 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 8. Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §7 pkt. 1 Regulaminu.

5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient może wybrać dodatkowo inny adres wysyłki, podając w zamówieniu niezbędne dane do wysyłki. Osobom planującym odbiór przesyłki w miejscu pracy, zalecamy podawać nazwę firmy, co w wypadku tego samego adresu, pozwoli kurierowi na szybsze zidentyfikowanie miejsca dostawy, a co za tym idzie szybsze doręczenie przesyłki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnianie danych adresowych w formularzu zamówienia.

7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

8. Przesyłki dostarczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach określonych przez Dostawcę (firmę kurierską DPD, DHL, UPS i TNT). Prosimy uwzględnić, iż nasi Dostawcy nie pracują w soboty, niedzielę i święta. Czas dostarczenia przesyłki przez kuriera to średnio 24h do 48h. Niekiedy, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Sprzedawcy, czas dostawy może się nieznacznie wydłużyć.

9. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary, albo przesyła dowód zakupu na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta w formularzu składania zamówienia.

11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

§ 9. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

3. Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy wysłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres e-mail: sklep@meapharma.pl, lub listownie na adres Sprzedającego: MeaPharma s.c., ul.Skrzetuskiego 2B lok.11, 20-628 Lublin. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony poniżej.

4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym.

6. Towar należy odesłać w stanie nienaruszonym na adres: MeaPharma s.c., ul.Skrzetuskiego 2B lok.11, 20-628 Lublin.

7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem na koszt Sklepu.

10. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych.
Konsument może określić w jakiej formie ten zwrot ma nastąpić (np. przelew na wskazany numer rachunku bankowego).

11. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 10. Reklamacje

1. Reklamacje zamówionego towaru z tytułu niezgodności z umową mogą być zgłaszane telefonicznie lub faksem do Biura Obsługi Klienta tel. 605 912 613, pisemnie na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@meapharma.pl, lub listownie na adres: MeaPharma s.c., ul.Skrzetuskiego 2B lok.11, 20-628 Lublin.

2. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy wraz z dowodem sprzedaży (Faktura VAT) oraz pismem reklamacyjnym zawierającym w szczególności:

  • imię i nazwisko Klienta oraz adres zamieszkania i numer tel. kontaktowego,
  • nazwę oraz ilość reklamowanego towaru,
  • uzasadnienie reklamacji: m.in. opis wady, okoliczności i datę jej stwierdzenia,
  • numer rachunku bankowego na który, zostanie przelana należność (cena towaru wraz z kosztami przesyłki) w przypadku uznania przez Sklep reklamacji, w sytuacji, gdy Sklep nie zwraca Kupującemu
  • pełnowartościowego towaru.
  • podpis Klienta.

3. Reklamacje dotyczące towarów żywnościowych jakimi są m.in. suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego mogą być reklamowane przez Kupującego w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. Nr 128, poz. 1409) oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywienia i żywności (tekst jednolity z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914). Zawiadomienie o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia.

4. W pozostałych przypadkach reklamacja powinna być zgłoszona przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

5. Do zachowania terminu zgłoszenia reklamacji wystarczy wysłanie pisma reklamacyjnego, towaru i dokumentu sprzedaży (Faktury VAT) przed jego upływem.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych przez Kupującego za pobraniem na koszt Sklepu Internetowego.

7. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji wraz z reklamowanym towarem i dokumentem potwierdzającym sprzedaż (Faktura VAT).
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego do Sprzedawcy, stanowiące równowartość najtańszej przesyłki kurierskiej, Sklep zwraca w terminie do 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru spowodowane z winy Kupującego lub innego użytkownika towaru, wynikające między innymi z nieprzestrzegania sposobu użytkowania i przechowywania towaru wskazanego przez producenta lub dystrybutora towaru.

 

§ 11. Reklamacje w przypadku przesyłek uszkodzonych

1. Klient (lub osoba przez niego upoważniona np. wskazana w formularzu „wysyłka na inny adres”) w momencie odbioru, zobowiązani są do sprawdzenia stanu przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera.

2. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, jednocześnie uszkodzenia lub ubytku jej zawartości, Klient (lub osoba przez niego upoważniona do odbioru przesyłki) zobowiązani są sporządzić w obecności kuriera tzw. protokół uszkodzenia przesyłki. W takich przypadkach protokół uszkodzenia przesyłki jest dla Sprzedawcy podstawą rozpatrzenia reklamacji.

3. O zaistniałym fakcie Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę telefonicznie: Biuro Obsługi Klienta tel. 605 912 613, oraz wysłać stosowne oświadczenie wraz z kopią protokołu szkody na adres poczty e-mail: sklep@meapharma.pl, lub listownie na adres MeaPharma s.c., ul.Skrzetuskiego 2B lok.11, 20-628 Lublin.

4. Towar uszkodzony Sprzedawca wymieni na nowy pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to już możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny uszkodzonego towaru i kosztów dostawy.

 

§ 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (nie dotyczy zamówień/umów sprzedaży)

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez zgłoszenie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przykładowo poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: sklep@meapharma.pl , lub tel. 605 912 613, lub korespondencyjnie na adres: MeaPharma s.c., ul.Skrzetuskiego 2B lok.11, 20-628 Lublin.

3. Sprzedawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 14. Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie w sytuacji:

  • zmiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
  • zmiany form płatności,
  • zmiany sposobów dostawy,
  • zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej

6. O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się informować klientów na stronie głównej Sklepu ze wskazaniem daty, od której zmiana Regulaminu będzie obowiązywać.

7. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §12 Regulaminu.

8. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2018 r.