MeaPharma

MeaPharma to od 2010 r. dynamicznie rozwijająca się na rynku farmaceutycznym i suplementów diety firma konsultingowa. Nasza działalność obejmuje szerokie spektrum usług doradczych dotyczących produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Posiadamy wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie przygotowania dokumentacji rejestracyjnej, prowadzenia procesów rejestracyjnych i rerejestracyjnych, przeprowadzenia zmian porejestracyjnych, monitorowania działań niepożądanych oraz przeprowadzania audytów u producentów.

Dzięki długoletniej pracy również przy produkcji leków, wyrobów medycznych i suplementów diety, kontroli ich jakości oraz sprzedaży, doskonale zdajemy sobie sprawę z potrzeb Państwa wytwórni.

Efektywne wprowadzenie produktu leczniczego na rynek to jeden z podstawowych warunków dla rozwoju firmy farmaceutycznej. Niestety, etap ten musi zostać poprzedzony skomplikowanym procesem, jakim jest rejestracja produktów leczniczych. Jedynie dokładna znajomość wymogów rejestracyjnych wraz z najdrobniejszymi niuansami, ich prawidłowa interpretacja a także umiejętność współpracy z instytucjami wydającymi pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu daje gwarancję sukcesu.

MeaPharma oferuje kompleksowe usługi w zakresie regulatory affairs, dostosowane ściśle do potrzeb Klienta, wykonywane zgodnie z wymogami europejskiego i narodowego prawa.

Oferta

Naszymi głównymi zadaniami są: rejestracja produktów leczniczych (leków), w tym weterynaryjnych produktów leczniczych, rejestracja wyrobów medycznych i suplementów diety oraz szeroko pojęte doradztwo farmaceutyczne (Regulatory Affairs), w tym usługi w zakresie projektowania nowych produktów, prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzanie audytów oraz pośrednictwo w produkcji kontraktowej.

Wykonujemy opracowania naukowe, raporty, przygotowujemy artykuły naukowe lub popularnonaukowe w języku polskim lub angielskim. W zależności od potrzeb, jesteśmy gotowi podjąć współpracę zarówno w formie długoterminowych projektów, jak i krótkoterminowych zleceń. W każdej chwili służymy Państwu naszą wiedzą i doświadczeniem. Naszym najcenniejszym kapitałem są kompetentni i doskonale wykształceni ludzie.Produkty lecznicze

MeaPharma wspiera firmy farmaceutyczne swoją wiedzą i doświadczeniem. W zakresie naszych usług znajdują się:

 • rejestracja produktów leczniczych (leków) dla ludzi i zwierząt w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej w ramach
  • procedury narodowej
  • procedur europejskich (procedura wzajemnego uznania - MRP, procedura zdecentralizowana - DCP)
 • przygotowanie pełnej (lub zleconej części) dokumentacji rejestracyjnej produktu leczniczego dla ludzi i produktu leczniczego weterynaryjnego, w tym m.in.:
  • przygotowanie raportów eksperta z zakresu jakości (Quality Overall Summary) i innych naukowych opracowań, w tym artykułów naukowych w j. polskim i/lub angielskim
  • przygotowanie bibliografii do wniosków dla produktów leczniczych o ugruntowanym zastosowaniu medycznym
  • koordynacja procesu rejestracji
   • prowadzenie w Państwa imieniu korespondencji z agencjami rejestracyjnymi, odpowiadając na proceduralne oraz merytoryczne zapytania dotyczące złożonej dokumentacji, przeprowadzonych badań, ewentualnych zobowiązań przyszłego podmiotu odpowiedzialnego itp.
 • audyt dokumentacji przed złożeniem do agencji rejestracyjnej, pod kątem spełnienia wymogów legislacyjnych Unii Europejskiej i/lub polskich wymogów Prawa Farmaceutycznego (m.in. sprawdzenie kompletności dokumentacji, przeprowadzonych badań, prawidłowości doboru kategorii wniosku aplikacyjnego, kategorii produktu);
 • doradztwo w zakresie określenia typu wniosku aplikacyjnego;
 • obsługę związaną z utrzymaniem pozwolenia:
  • zmiany porejestracyjne w procedurze narodowej i w procedurze europejskiej, w tym notyfikacje,
  • przedłużenie ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
 • uzyskanie pozwolenia na import równoległy;
 • przeprowadzenie badania czytelności ulotki (Patient Information Leaflet (PIL) Readability Testing, PIL User Testing) zgodnie z aktualnymi wytycznymi EU i agencji rejestracyjnych oraz przeprowadzenie badań bridging studies, które pozwalają na znaczne zmniejszenie kosztów badań czytelności w przypadku całej grupy produktów;
 • opracowanie od nowa druków informacyjnych (Charakterystyka Produktu Leczniczego, Ulotka dla pacjenta, Oznakowanie opakowania zewnętrznego i bezpośredniego) według aktualnych EMA-QRD templetes oraz wymagań agencji rejestracyjnych, pomoc w tłumaczeniu oraz dostosowywanie do aktualnych EMA-QRD templates i wymagań agencji rejestracyjnych druków informacyjnych;
 • przygotowanie projektów graficznych opakowań zewnętrznych oraz napisów w systemie Braille'a, łącznie z potwierdzeniem ich prawidłowości przez odpowiednią instytucję;
 • monitorowanie działań niepożądanych (Pharmacovigilance);
 • audyt u wytwórców API - przeprowadzenie audytów u wytwórców substancji czynnych (API) do produkcji produktów leczniczych w zakresie zgodności warunków produkcji substancji czynnych stosowanych w wytwarzaniu produktów leczniczych z wymaganiami GMP;
 • doradztwo farmaceutyczne związane z dokumentacją rejestracją produktów leczniczych w okresie przed- i porejestracyjnym - jesteśmy otwarci na Państwa zapytania;
 • inne, niespecyficzne usługi naszych specjalistów.
Wyroby medyczne

Ponadto MeaPharma świadczy usługi których celem jest:

 • rejestracja wyrobów medycznych (w zależności od klasy wyrobu, zastosowania oraz wytwórcy);
 • przygotowanie oznakowania opakowań zgodnie z wymaganiami ustawy o wyrobach medycznych i innych właściwych aktów wykonawczych;
 • doradztwo w zakresie rejestracji wyrobów medycznych;
 • na życzenie Klienta oferujemy również pomoc w uzyskaniu certyfikatu zgodności CE, wydanego przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną.

Wyroby medyczne ze względu na skład, budowę i zastosowanie można podzielić na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do różnego przeznaczenia, podlegające dalszej klasyfikacji. W zależności od typu i klasy wyrobu medycznego w procedurze oceny zgodności może być wymagany udział jednostki notyfikowanej, różne są również wymagania dotyczące rejestracji wyrobu medycznego.


Suplementy diety

Kolejną pozycją w katalogu naszych usług jest rejestracja suplementów diety. W związku z ich stale rosnącą pozycją na rynku oraz dostosowując się do Państwa potrzeb proponujemy następujące usługi:

 • rozpoznanie możliwości rejestracji danego produktu jako suplementu diety lub dietetycznego środka spożywcze specjalnego medycznego przeznaczenia w Polsce i w EU;
 • opracowanie zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi tekstu etykiety oraz na życzenie klienta - ulotki informacyjnej;
 • uzyskanie opinii o produkcie właściwej jednostki badawczej, w tym przygotowanie stosowanej dokumentacji do oceny;
 • przygotowanie i złożenie powiadomienia o zamiarze wprowadzenia po raz pierwszy obrotu suplementu diety do Głównego Inspektora Sanitarnego;
 • opracowanie dokumentacji rejestracyjnej dla suplementu diety na potrzeby zgłoszenia zamiaru jego wprowadzenia do obrotu na rynki zagraniczne.

Produkcja suplementów diety

MeaPharma świadczymy profesjonalne usługi konsultingowe dotyczące:

 • opracowywania receptury suplementów diety;
 • procesu wytwarzania suplementów diety.

Mamy możliwość zaproponowania Państwu produkcji kontraktowej zleconych suplementów diety w kwalifikowanym miejscu wytwarzania.


Monitorowanie działań niepożądanych

Na podmiocie odpowiedzialnym będącym posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (w tym produktu leczniczego weterynaryjnego) spoczywa wiele obowiązków związanych z monitorowaniem niepożądanych działań leku. MeaPharma oferuje pełen zakres usług w zakresie monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii, na który składają się:

 • opracowanie pojedynczego przypadku (ICSR);
 • przegląd piśmiennictwa wraz z przygotowaniem raportu z przeglądu;
 • przygotowanie raportu okresowego PSUR;
 • przygotowanie szczegółowego opisu systemu monitorowania działań niepożądanych (DDPS) produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt (Moduł 1.8.1 CTD);
 • przygotowanie Planów Zarządzania Ryzykiem (RMP) - Moduł 1.8.2 CTD;
 • przygotowanie systemu standardowych procedur operacyjnych (SOP) według wytycznych zawartych w Volume 9A& 9B of the Rules Governing Medicinal Products in the European Union ora zgodnych z obowiązującym prawem;
 • elektroniczne raportowanie do bazy EudraVigilance poprzez aplikację EVWeb (dyplom EMEA/DIA);
 • rejestracja podmiotu odpowiedzialnego w EudraVigilance;
 • szkolenia osób odpowiedzialnych za monitorowanie działań niepożądanych, a także przedstawicieli medycznych i innych osób zainteresowanych;
 • zapewnienie osoby odpowiedzialnej za monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii (QPPV) z tytułem doktora nauk farmaceutycznych i szerokim doświadczeniem w tym zakresie (w przypadku produktów leczniczych weterynaryjnych zapewniamy nadzór lekarza weterynarii);
 • zapewnienie zastępstwa w przypadku nieobecności QPPV.

Jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa pełny system monitorowania działań niepożądanych (system Pharmacovigilance), a następnie prowadzić go w Państwa imieniu.


Audyt u wytwórców API

MeaPharma oferuje przeprowadzenie audytów u wytwórców substancji czynnych (API) do produkcji produktów leczniczych w zakresie zgodności warunków produkcji substancji czynnych stosowanych w wytwarzaniu produktów leczniczych z wymaganiami GMP.

 • zdefiniowanie wymagań zleceniodawcy,
 • kontakt z wytwórcą substancji czynnej,
 • wyznaczenie audytora wiodącego i zespołu,
 • oszacowanie kosztów audytu oraz wykonalności audytu,
 • przegląd istotnych dokumentów systemu zarządzania jakością,
 • przeprowadzenie działań audytowych,
 • podsumowanie audytu, opracowanie raportu.

Doradztwo
Rejestracja leków, wyrobów medycznych i suplementów diety to nie jedyne co mamy do zaoferowania. Proponujemy Państwu szeroko pojęte doradztwo farmaceutyczne (Regulatory Affairs) na terenie całego kraju. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.
Tłumaczenia

Działalność MeaPharma została rozszerzona o tłumaczenia. Dzięki temu klienci mają dostęp do pełnej obsługi przy rejestracji lub przygotowywaniu dokumentacji.

 • Tłumaczenia ogólne
  • Tłumaczenia pisemne
  • Lokalizacja oprogramowania
  • Lokalizacja stron internetowych
 • Tłumaczenia branżowe
  • Dokumenty dotyczące produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, działań niepożądanych, badań klinicznych.

Kontakt z nami: office@meapharma.pl

Tel. +48 606 729 679Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane przez MeaPharma sp. z o.o. , ul.Skrzetuskiego 2B lok.11, 20-628 Lublin, KRS 0000932504, NIP: 7123426705, REGON: 520441055 (administrator danych osobowych). Dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi w skierowanej do firmy sprawie, w tym w celu jej udzielenia drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.